Previous post Kraft Marshmallow Creme, 1960
Next post 1864. “Federal picket post near Atlanta, Georgia.” (1000×739)